top of page

Slik foregår tvangssalgLitt om saksgangen


Domstolen forlegger begjæringen om tvangssalg for saksøkte. Frist for å komme med bemerkninger, og eventuelt sette fram begjæring om erstatningsbolig er 1 måned fra forkynnelse av begjæringen. Inkommende innsigelser til begjæringen sendes til saksøker for uttalelse. Domstolen tar i de fleste tilfeller stilling til tvisten på grunnlag av den skriftlige saksfremstillingen.

Hvis det ikke innkommer innsigelser eller begjæres erstatningsbolig, avgjøres begjæringen om tvangssalg ved beslutning. Retten tar i beslutningen stilling til om tvangssalget skal foregå som et auksjonssalg, eller ved hjelp av hjelpemidler.

Dersom saksøkte ønsker å betale hele eller deler av kravet, må han ta kontakt med saksøker eller saksøkerens advokat (prosessfullmektig). Hvis hele kravet innfris, vil saksøkeren trekkebegjæringen tilbake. I de tilfeller hvor saksøkte kan betale deler av kravet, kan han forsøke å inngå en betalinsavtale med saksøkerens prosessfullmektig. Saksøker vil da begjære saken utsatt. Dersom betalingsavtaler ikke følges opp, vil saksøker kunne begjære at saken igangsettes igjen.


Hvordan skjer salget?


De aller fleste salg skjer ved bruk av medhjelper(advokat eller eiendomsmegler). Eiendommen eller leiligheten annonseres for salg i aviser og på nett i tråd med et vanlig boligsalg. Det holdes også visninger og salgsprosessen er likt et vanlig boligsalg. Det opplyses ikke i annonsen at det er et tvangssalg, derimot blir dette opplyst i salgsoppgaven.


Tidligere var det vanlig med tvangsauksjoner, med dette er det nå slutt på. Salget avsluttes når retten ved kjennelse stadfester et bud og fordeler kjøpesummen til rettighetshaverne etter prioritet. Blir det penger igjen etter dette, får skyldneren dette beløpet.

Det er verdt å merke seg at saksøkeren, før kjennelse om stadfestelse er avsagt, når som helst kan tilbakekalle begjæringen.


Selv om retten har besluttet medhjelpersalg og oppnevnt en medhjelper, er det likevel mulig for faksøkte å selge sin bolig frivillig. Da bør man begjære det pågående tvangssalget utsatt.


Fravikelse (utkastelse) under tvangssalg

I de tilfellene saksøkte ikke samarbeider med medhjelper i salgsprosessen, kan saksøker begjære saksøkte fraveket/utkastet fra boligen. Se tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 på lovdata.no

Anke

Både 1) beslutning om tvangssalg og 2) kjennelse om stadfestelse og fordeling kan ankes til lagmannsretten. Ankefristen for kjennelse som stadfester et bud er 1 måned regnet fra avsigelsen av kjennelsen, mens ankefristen for kjennelse som fordeler kjøpesummen er 1 måned regnet fra forkynnelsen av kjennelsen. Anken innleveres til retten sammen med ankegebyret.

652 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page